išgrūsti

išgrūsti
3 išgrū́sti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grū́do grū́do, kol dugną išgrū́do Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus . | Visos ganyklos išgrūstos (ištryptos, išganytos), nėra kur gyvulėliam ir pagraužt . 3. išvarginti: Jau tu man išgrū́di rankas (apie neramų mažą vaiką) Vrn. 4. išvaryti, išginti: Vyras trečią dieną mane išgrūsiąs P.Cvir. Išgrū́dau mušeikas iš pirkios Ml. Išgrū́siu kiaulių ganyti, tai žinosi nieko nedirbti! Jnšk. Išgrū́sk vištas lauk, tepasikapsto Sdb. | Miškus sieliais išgrūdo (išplukdė) Šventąja J.Bil. 5. refl. išsibrauti, išsiveržti: Visi vaikpalaikiai išsigrūdo laukan Km. Ką tokį žvėrį sulaikysi, išsigrū́da par žmonių galvas! Vvr. Be kelio avys neišsigrūs per ežerą Mlt. Ragana grūsties grūsties ir išsigrūdo iš karšto pečio TDrIV260(Vlk). Išsigrūs (išeis) kur, tai sulaukti negali Mlt. Be manęs būtum iš to raisto neišsigrūdęs Ktk. 6. refl. išsibelsti, išsitrankyti: Išsigrū́do visą naktį, tik auštant parejo namo Ds. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • išgrūsti — vksm. Neprašýtą svẽčią išgrūdo pro duri̇̀s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsti — 3 atgrūsti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrūdom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrūdo žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išakėti — 1 išakėti 1. tr. išdirbti, išpurenti akėjant: Žemę tik apleteno, neišakėjo J.Jabl. Kas man išakė̃s lygius laukelius? (d.) Nm. | refl.: Čia žemė minkšta, gerai išsiakė̃s Rm. 2. tr. išrausti į viršų akėjant: Akėdamas žiūrėk, kad bulbų neišakėtum Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbraukti — išbraũkti, ia, ìšbraukė 1. tr. braukiant pašalinti: Išbraũk tas išėdas iš geldos Grg. Kieti trupiniai reikia išbraukti [iš akies] suvilgyta vata P.Aviž. | refl. tr.: Išsibraukiu miegą iš akių (prasitrinu akis) ST619. ║ iššluoti: Net gražu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbubyti — išbùbyti tr. 1. išdaužti: Vaikas langą tvarte išbùbijo Ad. 2. smarkiai darant atlikti; K spragilais iškulti: Jau aš savo miežiokus išbùbijau Prng. ║ Srv išvaryti, išgrūsti: Kad ir nenorėtų eit, aš jį išbùbysiu Lnkv. ║ išgerti: Visą pieną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrumti — išgrùmti, ìšgrumia, išgrūmė 1. tr. išvaryti, išgrūsti: Visus iš pirkios išgrūmė Prng. 2. refl. pakovoti, pasigrumti: Levas nori su anuo išsigrumti (ps.) S.Dauk. Šiandieną su vėju išsigrūmiau pareidamas – priš vėją buvo eiti Dr. grumti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsdinti — cur. 3 išgrūsti 4: Brolį išgrūsdino iš namų Slnt. grūsdinti; atgrūsdinti; išgrūsdinti; nugrūsdinti; susigrūsdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”